Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối thoại trực truyến về “Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì an sinh xã hội
Đối thoại trực truyến về “Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì an sinh xã hội"

Ngày 22/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1756 /QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban chỉ đạo)

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo do Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực là Ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và 20 thành viên là đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện của địa phương; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn tỉnh; Định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here